Margherita

Pesto, Fresh Buffalo Mozzarella, Gourmet Cherry Tomatoes, In-house Tomato Sauce, Basil