Margherita Stromboli

Pesto, Fresh Buffalo Mozzarella, Gourmet Cherry Tomatoes, In-house
Tomato Sauce, Basil